Hoe wij omgaan met uw privacy

Privacystatement en inschrijfvoorwaarden DACS-HW

Door u in te schrijven als geïnteresseerde om deel te nemen aan het project DACS-HW gaat u
akkoord met de volgende afspraken en voorwaarden:

 1. We vinden privacy erg belangrijk. De verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig,
  vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke voorschriften behandeld. In dit
  geval betekent dit concreet:
  1. Uw gegevens worden alleen gebruikt om samen met u te kijken of u een hybride
   warmtepomp kunt laten installeren. Bij uw persoonlijke aanbieding voor een
   warmtepomp krijgt u ook een overeenkomst voor het project DACS-HW zelf. U
   kunt er dan ook voor kiezen om geen warmtepomp te nemen. In dat geval
   worden uw inschrijvingsgegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
   een maand, verwijderd door alle project partners.
  2. Uw gegevens niet worden verkocht of op wat voor manier dan ook met derden
   worden gedeeld.

    

 2. Voor het uitvoeren van de Pilot is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van U als Deelnemer worden verwerkt door de Projectpartners, waaronder naam, aanspreektitel, adresgegevens, contactgegevens (telefoon en e-mailadres), aansluitgegevens. Daarnaast is het noodzakelijk dat er enkele meetgegevens worden verzamelend met betrekking tot verbruik en werking van de warmtepomp en de gegevens van de slimme meter (spanning, stroom, verbruiksprofiel, gasverbruik). Daarnaast kan er gevraagd worden om mee te werken aan een enquêtes in relatie tot dit project.

  U geeft via een aparte machtiging (bijgevoegd aan de deelnemersovereenkomst) toestemming dat uw slimme meter op afstand mag worden uitgelezen door Inversable voor de duur van het project en dat de gegevens die daarbij worden gegenereerd ter beschikking mogen worden gesteld aan de Projectpartners voor het uitvoeren van het Project.

  De Projectpartners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Pilot en het verwezenlijken van de pilot doelstellingen. De resultaten van de Pilot, inclusief anonieme of geaggregeerde meetdata, zullen na afloop van de Pilot bewaard blijven als onderbouwing van de bevindingen en voor verder onderzoek. Deze resultaten bevatten geen persoonsgegevens van U. Uw persoonsgegevens worden na het eindigen van dit project bewaard voor maximaal 3 maanden, waarna deze zullen worden vernietigd. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Unie overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  U gaat ermee akkoord dat de gegevens die u invult gedeeld worden met de betrokken partijen voor het doel dat hierboven beschreven is. Dit zijn de partijen die samen het project DACS-HW uitvoeren. Het gaat om:
  1. Duurzaam Dalen en Stichting Samen Energie Neutraal als partijen die de
   werving en communicatie verzorgen voor dit project
  2. Voorstroom, onderdeel van Inversable, als ontwikkelaar van het klantvolgsysteem
   waar deze inschrijfmodule onderdeel van is.
  3. Intergas als leverancier van de warmtepomp. Intergas deelt de gegevens met een installateur (Die moet weten waar u woont om de warmtepomp te kunnen
   installeren).
  4. ENEXIS Netbeheer als uw regionale netbeheerder.
  5. Enablemi als de penvoerder (algemene coördinator) van dit project.

 3. Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist verstrekte gegevens, door werkzaamheden die door uzelf of (onbevoegde) derden zijn verricht of door hacks, virussen of storingen in de elektronische dienstverlening van derden.

 4. Voor meer informatie over het project en de betrokken partijen verwijzen wij u naar de website van het project: www.dacs-hw.nl.
  U kunt altijd inzicht krijgen in de persoonsgegevens die van U worden verwerkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@dacs-hw.nl.
 1.