Ondersteunende partijen

Deze stakeholders nemen een plek in, in de klankbordgroep. Deze groep heeft een formele status. Partijen hebben door middel van een steunbrief aangegeven, te zullen deelnemen aan de vergaderingen en gevraagd en ongevraagd input te leveren.

1. Producenten van hybride warmtepompen

De Nederlandse Verwarmingsindustrie

Intergas is actief lid van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI). Ze helpt haar leden om warmte-technische oplossingen succesvol naar de markt te brengen, mits deze bijdragen aan maximale CO2-reductie én energiebesparing in de gebouwde omgeving tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Dit project sluit daar perfect op aan. Bovendien heeft NVI het actieplan hybride warmtepompen mede opgesteld. Dit project betreft een concrete uitvoering van
dit actieplan. Binnen de vereniging is sprake van een stichting Smart Energy Foundation. Intergas zit in het bestuur. Zij is penvoerder van een door het min. EZK aanbestede opdracht; het demonstratieproject Hybride Warmtepompen. Ook Intergas en Inversable maken onderdeel uit van dit project, evenals 7 andere warmtepompfabrikanten. Daarmee is sprake van een duidelijk ingang voor kennisdisseminatie en kunnen de uitkomsten (o.a. standaardprotocollen) van dit project met andere warmtepompleveranciers vanuit een innercircle worden gedeeld. NVI wil graag de kennis die in DACS-HW wordt ontwikkeld verder verspreiden. Zij zal dan ook medewerking verlenen om
via de interne communicatiekanalen haar leden te informeren over (tussentijdse) resultaten. Vanuit de verwarmingsindustrie wordt verder verbinding gemaakt met het GO-e project (Itho Daalderop).

2. Regionale netbeheerders

Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland is onderdeel van de Coalitie Hybride Warmte. De netbeheerders pleiten ervoor dat de hybride warmtepomp een slimme warmtepomp wordt, waarmee deze warmtepomp de noodzakelijke flexibiliteit binnen het energiesysteem faciliteert, gesteund door marktpartijen. Enexis brengt kennis die in dit project wordt opgedaan in, in de werkgroep. Daarmee wordt de kennis ook breed gedeeld met de andere netbeheerders, waaronder Liander en Stedin. Via Netbeheer Nederland wordt, waar nodig, ook informatie ingebracht over de infrastructuur en systemen van andere netbeheerders, om maximale compatibiliteit van de in dit project ontwikkelde systemen -en daarmee grootschalige uitrol in de toekomst- te faciliteren.

3. Fora voor standaardisatie

Flexibel Alliance Network

Flexibel Alliance Network: Stichting Flexible power Alliance Network (FAN) streeft naar een maximale benutting en ontsluiting van flexibiliteit in het energiesysteem door open standaarden te faciliteren. Dat is wat ook centraal staat in dit project. FAN heeft als doel om een breed draagvlak te creëren in Europa voor haar gedachtegoed, waarin een open standaard voor flex, vrije toegang tot de markt, ontsluiting van zoveel mogelijk potentiële flexbronnen en keuzevrijheid van de eindgebruiker centraal staan. Ten aanzien hiervan kan FAN een belangrijke rol spelen in de kennisdisseminatie. Voor haar is het project waardevol, omdat dit project voortgeborduurd op reeds ontwikkelde open standaarden, zoals S2.

Stichting ElaadNL

ElaadNL heeft ruime kennis en ervaring in protocolontwikkeling en standaardisatie. Deze kennis wordt ook gedeeld met de consortiumpartners. Data-analytics op gebied van EVvoorspelmodellen, waarmee een beter, gedetailleerder beeld ontstaat van impact en flexpotentieel van de energietransitie. Kennis van laadprofielen en de impact van EV op het energiesysteem. Verder kan ElaadNL een rol vervullen tussen marktpartijen en netbeheerders, in en buiten dit project. ELaadNL is via een uitbestedingsrelatie verbonden aan dit project en kan gezien worden als een stakeholder+.

Stichting OpenTherm

In de communicatie tussen (slimme) thermostaten en verwarmingsapparaten
geldt OpenTherm als de standaard voor fabrikanten om te ondersteunen. Aangezien dit project ook gaat
over de aansturing van verwarmingsapparaten, maar dan collectief, is de kennis van OpenTherm zeer
bruikbaar. OpenTherm ondersteunt dit project met haar inbreng van kennis van het ontwikkelen van
een communicatiestandaard die door de markt breed gedragen is.

4. Congestie Service Provider

Energie van Ons

Energie van Ons (EvO) is een duurzame energieproducent en leverancier, die via energiecoöperaties als wederverkopers, energie aan consumenten en bedrijven levert. Via EvO worden de leden van honderden energiecoöperaties bediend. EvO ontwikkelt momenteel ook contracten gebaseerd op dynamische tarieven. In dit project zal EvO toegang leveren tot deze dynamische tarieven, waardoor scenario’s gebaseerd op congestie (vanuit netbeheerdersperspectief) kunnen worden vergeleken met de markten waarop de energiebedrijven acteren. Op die manier kan worden gekeken waar waarde voor specifieke actoren in de keten ontstaan (of juist teniet wordt gedaan). Voor EvO betekent haar rol in de klankbordgroep dat zij instaat wordt gesteld om vorm en inhoud te kunnen geven aan mogelijk een nieuwe propositie die inspeelt op de nieuw gedefinieerde rol (ACM) congestiemanagementdienstverlener.

5. Bewoners

Gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden is projectleider van het PAW-project die in het dorp Dalen speelt. Omdat DACS-HW gebruik wil maken van het momentum van deze aanvraag (mensen met extra PAW-bijdrage hybride warmtepomp laten aanschaffen), wordt met de gemeente Coevorden opgetrokken. Hierbij kan dit project meeliften op de bewonerscommunicatie om mensen een aantrekkelijk aanbod te doen voor een Intergas-warmtepomp. Hierbij geldt, dat de bewoners altijd zelf kunnen kiezen of zij niet toch een ander merk warmtepomp willen hebben. Voor de gemeente is betrokkenheid ook van belang, omdat een van de positieve beoordelingscriteria in haar PAW-aanvraag was, dat zij zou toewerken naar een situatie waarbij warmtepompen op afstand centraal zouden kunnen worden uitgelezen en worden aangestuurd. Dit project helpt haar die belofte in te lossen. Verder geldt dat partijen er geen belang bij hebben om solistisch op te trekken in dezelfde wijk en elk
een eigen spoor te trekken. Om die reden neemt de gemeente plaats in de klankbordgroep.

Duurzaam Dalen/ Aardgasvrij Dalen

Dorpsbelangen heeft in 2017 een werkgroep opgericht met als doel om in 2040 het dorp Dalen klimaatbestendig en energieneutraal te maken. Die werkgroep heet Duurzaam Dalen en is ook bij dit project betrokken als eerste aanspreekpunt en vertegenwoordiging van de bewoners. Op de website vindt u meer informatie.
De eerste doelstelling van het project is om het aardgasverbruik in het dorp Dalen te halveren en later de rest aan te vullen met groen gas. Dan is Dalen energieneutraal. Dat kunnen we bereiken door energiebesparingen en het plaatsen van warmtepompen.