Informatie over dit onderzoeksproject

De komende drie jaar (tot 31-12-2025) vindt in het dorp Dalen (Drenthe) een grootschalig experiment plaats met hybride warmtepompen. Gedurende dit project worden bij honderd bewoners slimme hybride warmtepompen geplaatst, waardoor balancering van het elektriciteitsnet mogelijk is. Door een slimme aansturing van de warmtepomp kunnen wijkbewoners samen belastingpieken op het laagspanningsnet voorkomen.

Het doel van dit project is het onderzoeken van het effect van verschillende vormen van deze aansturing. De bewoners behouden zelf de vrijheid om te kiezen of en wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds kan de bewoner gas besparen en anderzijds ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer huishoudens van hybride warmtepompen te voorzien zonder dat netuitbreiding nodig is.

Het project

De aansluiting van voldoende woningen (het streefgetal is 100) is belangrijk om de impact op congestie vast te kunnen stellen van een aanstuurbare pool van hybride warmtepompen.

Uniek voor dit project is de mate waarin bewoners zelf invloed hebben op de “flexcapaciteit” in relatie tot hun gewenste comfortprofiel. De bewonersparameters staan aan de basis van de ontwikkelactiviteiten (Voorstroom).

Voor het ontwerp van de hard- en software wordt gekeken naar systeemintegratie en aansturing van de hybride warmtepomp (Intergas). Daarnaast is het ophalen van data en het verwerken hiervan tot informatie belangrijk (Inversable), zodat enerzijds een probleem op het LaagSpannings(LS)-net tijdig wordt gesignaleerd (Enexis), congestie kan worden afgeroepen via GOPACS (Enexis), een flex-pool vanuit een wijk kan kan worden aangestuurd en uiteindelijk een collectief van hybride warmtepompen kan worden aangestuurd.

Het betreft softwarematige (ontwikkel)activiteiten; connectiviteit tussen verschillende systemen leggen via standaarden en het (door)ontwikkelen van algoritmes. Om herhaling en verdere uitrol mogelijk te maken, wordt ook de nodige aandacht besteed aan samenwerking en kennisdisseminatie (Enablemi). Het projectmanagement is in handen van Enablemi.

 

Meer informatie over

Enexis

Slim aansturen

In dit project wordt gekeken op welke manier de hybride warmtepompen kunnen worden aangestuurd, zodat netcongestie wordt voorkomen/opgelost. De voorwaarde is dat het warmtecomfort in de woning behouden blijft. Om dit te bereiken wordt zowel soft- als hardware ontwikkeld. Men wil uiteindelijk de hybride warmtepompen gemeenschappelijk kunnen aansturen, zodat een collectief van huishoudens kan bijdragen aan congestiemanagement (voorkomen van overbelasting, m.a.w. spitsmijden). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een open communicatie standaard.

Intergas

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een verwarmingssysteem dat gebruikmaakt van zowel elektriciteit als een conventionele verwarmingsbron, zoals een gas- of olie gestookte ketel. Het doel van een hybride warmtepomp is om de efficiëntie van het verwarmingssysteem te verbeteren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verminderen.

De warmtepomp werkt door warmte uit de buitenlucht te halen en deze energie te gebruiken om een huis te verwarmen. Het maakt gebruik van een compressor met koudemiddel om de warmte te absorberen en deze vervolgens af te geven aan het verwarmingssysteem van een huis. Hierdoor wordt er minder energie verbruikt dan bij een traditioneel verwarmingssysteem.

Hybride systeem

In een hybride systeem wordt de warmtepomp gecombineerd met een bestaande verwarmingsketel. De warmtepomp zorgt voor de basisverwarming, maar wanneer de buitentemperatuur te laag is of wanneer er warm water nodig is, springt de ketel bij om het systeem te ondersteunen. Dit zorgt voor een flexibeler en betrouwbaarder systeem, omdat het de nadelen van een stand alone warmtepomp, zoals lagere prestaties bij koud weer, kan compenseren.

Een hybride warmtepomp biedt dus een efficiënte en milieuvriendelijke manier om een huis te verwarmen, waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen en tegelijkertijd het comfortniveau behouden blijft.

Xtend van Intergas

Het hybride systeem dat wordt gebruikt tijdens dit project is de Xtend. Dit is de eerste zelf ontwikkelde hybride warmtepomp van Intergas. Deze add-on lucht/water warmtepomp heeft een vermogen van 5kW en werkt samen met de bestaande hoog rendement cv-ketel om een woning van verwarming en warm tapwater te voorzien.

Door het gebruiken van de Intergas Xtend is het mogelijk om tot wel 80% te besparen op het gasverbruik, zonder in te leveren op comfort. 

In bijna alle gevallen is het mogelijk om direct al de hybride installatie toe te passen, ook wanneer er radiatoren aanwezig zijn. Wanneer er wel aanpassingen gedaan moeten worden aan bijvoorbeeld de isolatie of het afgiftesysteem, zal de installateur dit met bespreken met de bewoner en meenemen in de offerte. In de meeste gevallen is het mogelijk om een hybride installatie toe te passen zonder ingrijpende investeringen.

De Intergas Xtend heeft een kleine binnenunit waardoor hij geschikt is in kleine ruimtes. De buitenunit kan geplaatst worden in bijvoorbeeld de tuin, aan de muur of op het dak van een garage of schuur. Hierin zijn veel mogelijkheden. De buitenunit heeft een fluisterstille werking van slechts 36 dB op 5 meter, waardoor hij nauwelijks hoorbaar is.

Extend warmtepomp1

Prijs voor deelnemers aan het project

Door deelname aan het project krijgt de bewoner een extra korting op de aanschaf van de Xtend en voorrang op de installatie.
Lees meer over de prijs van de warmtepomp bij dit project.

Inversable

Ter beschikking stellen data

Onderdeel van de pilot is een app die de deelnemers laat zien wat het energieverbruik en de besparing van de hybride warmtepomp is. Met de app heeft de deelnemer controle over wat er met de hybride warmtepomp gebeurt. De deelnemer kan bijvoorbeeld zelf aangeven welke invloed de gezamenlijke aansturing van de hybride warmtepomp mag hebben op de temperatuur in huis. Op deze wijze houdt de deelnemer invloed op wat er gebeurt. De app laat verder zien hoe iedere deelnemer bijdraagt aan de belasting en stabiliteit van het elektriciteitsnet. Uitgangspunt in alle gevallen is dat de bewoner zelf bepaalt (via de app) in hoeverre op- of afschalen van het vermogen van de warmtepomp wordt toegestaan.

In de app hebben bewoners ook inzicht in de performance van hun apparaat en kunnen ze aangeven in hoeverre ze op- of afschalen van het vermogen van de warmtepomp willen toestaan. Er wordt onderzocht hoe bewoners op een goede manier (begrijpelijk voor eindgebruiker) hun input (zoals voorkeuren) kunnen geven aan het systeem en terugkoppeling krijgen rondom energieverbruik en –prestaties en de behaalde (financiële) voordelen van deelname.

 

app DACS-HW

Uitgangspunten hierbij zijn transparantie, privacy en controle voor de bewoner in een schaalbare data infrastructuur. Die controle voor de bewoner is uniek en erg belangrijk in dit project. Er zal bijvoorbeeld worden onderzocht of er manieren zijn waarop de bewoner zich voor korte of langere tijd kan afmelden voor collectieve aansturing of tijdelijk een verhoogd comfortniveau gewenst is.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. In de Inschrijfvoorwaarden en hoe wij omgaan met uw privacy leest u hoe wij dat doen.
U leest hier extra informatie die gaat over hoe de partijen hiermee omgaan.